I. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 16-17 Ekim 2008

I. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı

 16–17 Ekim 2008

 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

 Prof. Aziz Köklü Salonu

 1. Gün: 16 Ekim 2008, Perşembe

Açılış Konuşmaları: 10.00 – 10.30

 –          Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

–          Prof. Dr. Celal Göle (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

 1.Oturum: 10.30 – 12.00   

Sosyal Politikada Farklı Yaklaşımlar

 Oturum Başkanı: Dr. Naci Önsal (TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı)

 –    Rıdvan Sevinç (SBF), “En Az Ücret Kavramının Kuramsal Çerçevesi ve Hassas Dengeye İlişkin Güncel Uygulamaların Değerlendirilmesi”

–    Onur Metin (SBF), “Marksist Açıdan Sosyal Politika”

 –    Safiyye Kalem (SBF), “İmgenin Sosyal Politikaya Akisleri: Belge Fotoğrafçılığı ve Sosyal Politika”

 Yemek Arası: 12.00 – 13.00

 2. Oturum: 13.00 – 14.30

  Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Kılıç (Gazi Ü.)

 –    Gökhan Açıl (SBF), “Küreselleşen Dünyanın Sosyal Güvenlik Sistemi”

 –    Mustafa Gümüş (Uludağ Ü.), “ Türkiye’de Niceliksel Boyutuyla İş Kazaları”

 –    Saadet Tokat (SBF), “Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği”

 Çay-Kahve Arası: 14.30 – 14.45

 3. Oturum: 14.45 – 16.15

              Sınırları Aşan Emek ve Sorunları

 Oturum Başkanı: Yar. Doç. Dr. Şenay Gökbayrak (SBF)

 –    Özge Pınar Sarp (SBF), “Kaçak Göçmen İşçiler Dezavantajlı Gruplar mı, Yeni Köleler mi?”

 –    Sabiha Gürpınar (SBF), “Türkiye’de Mültecilere ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Politikalar”

 –    Burcu Şefkatli (SBF), “Kaçak Göçmen İşçi İstihdamı: Gıda Sektörü Örneği”

 –    Mustafa Meriç Kökurgancı (Anadolu Ü.), “Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Örneğinde Beyin Göçü Eğilimi

Kokteyl: 16.30 – 18.00

 2. Gün: 17 Ekim 2008, Cuma

 4. Oturum: 10.30 – 12.00

 Endüstri İlişkilerinde Yeni Yönelimler ve Sorunlar

 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Banu Uçkan (Anadolu Ü.)

 –    Boran Ali Mercan (SBF), “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Çerçeve Antlaşmalar ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”

 –    Nihan Oral (SBF), “Çağdaş Alman Sendikacılığı – İkili Yapı”

 –    Deniz Akdoğan (SBF), “Serbest Bölgelerde Kadın Emeği Sömürüsü ve Novamed Grevine Katılan Kadın İşçilerin Yaşadığı Ayrımcı Uygulamalar”

 –    Atilla Güler (Dokuz Eylül Ü.), “Yapısal Uyum Sürecinde Türkiye’de Taşkömürü Madenciliği: Zonguldak Örneği”

 

Yemek Arası: 12.00 – 13.00

5. Oturum: 13.00 – 14.30

 Emeğin Değişen Piyasa Deneyimleri

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Ü.)

 –    Mehmet Erman Erol – Mete Akpınar (İstanbul Ü.), “1980’den Bugüne Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik”

 –    Yasemin Aslım (Dokuz Eylül Ü.), Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması ve ‘İstihdam Paketi’nin Değerlendirilmesi”

 –    Tülün Şimşek (SBF), “Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı Taslağının Mevzuatımızdaki Kıdem Tazminatı Düzenlemesi ile Karşılaştırılması”

–      Denizcan Kutlu (SBF), “Kıdem Tazminatında Yeniden Yapılanmanın Türkiye Emek Piyasası Koşullarında Geçerliliği ve Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri”

 Çay-Kahve Arası: 14.30 – 14.45

 6. Oturum: 14.45 – 16.00

 Yoksulluğun Binbir Yüzü

 Oturum Başkanı: Yasemin Güngör (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi)

 –          Neşe Çakı (SBF), “Yoksulluğun Sosyal ve Psikolojik Etkileri”

 –          İlyas Coşkun, (Dokuz Eylül Ü.), “Öğrenci Yaşamı ve Yoksulluk”

 –          Çilem Arslantürk (Dokuz Eylül Ü.), “Çalışan Yoksullar ve Kadın İşgücü”

 –          Çağla Yüksel (Dokuz Eylül Ü.), “Çocuk Yoksulluğu”