5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı
11-12 Ekim 2012
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Aziz Köklü Salonu

1. Gün: 11 Ekim 2012, Perşembe
Kayıt: 9.00-9.30
Açılış Konuşmaları: 9.30 – 10.00

– Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
– Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

1.Oturum: 10.00 – 11.30
TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA YAŞAMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Toksöz

– Pınar Soysal (Anadolu Ü.) Varsıl Kürenin Yoksul Yerlileri: Küreselleşme Sürecinde İşgücünün Kadınlaşması
– Sevgi Kızılay (Gazi Ü.) Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma Hayatında Kadın: Edebiyat Penceresinden Bir Değerlendirme
– Ezgi Coşgun (Ordu Ü.) Emeğin Ev Hali
– Cansu Tekin (Ankara Ü.) Çalışma Yaşamında Cinsel Yönelim Ayrımcılığı

Yemek Arası: 11.30 – 13.00

2.Oturum: 13.00 – 14.15
SINIRLARI AŞAN EMEK VE SORUNLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut Gülmez

– Hüseyin Akçin (Gazi Ü.) Almanya’daki Türk İşçilerin Sorunları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
– Nihan Demirbaş (Ankara Ü.) Bakım Hizmetlerine Yönelik Kadın Emek Göçü: 1990 Sonrası Türkiye Örneği
– Tuba Karefil (Ankara Ü.) Sendikaların ve İşçilerin Türkiye’ye Yönelik Düzensiz Göçe Yaklaşımı

Çay – Kahve Arası: 14.15 – 14.30

PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ TÖRENİ 14.30 – 15.15

3.Oturum: 15.15 – 16.30
YANGIN YERİ VE ÇOCUKLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürhan Fişek

– Uğurcan Dedeoğlu (Ordu Ü.) Kamuda Taşeron İşçi İstihdamı: Akhisar İtfaiyesi Örneği
– Raziye Sinem Sağsöz (Dokuz Eylül Ü.) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bakımından Çocuk
– Mustafa Öztürk (Ankara Ü.) İktidarın “Çocuk” Hali

Kokteyl: 16.30- 18.00

2. Gün: 12 Ekim 2012, Cuma
4.Oturum: 10.30 – 11.45
NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL POLİTİKALAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Kılıç

– Pelin Usta (Gazi Ü.) 2008 Krizi Çerçevesinde Neo-Liberal Politikaların İstihdama Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
– Aykut Günel (Kocaeli Ü.) Küreselleşme Süreciyle Birlikte Yarı-Proleterliğin Değişimi ve Türkiye’deki Gelişimi
– Evindar Pervane (Uludağ Ü.) Tuzla Tersanelerinde İş Kazaları ve İşçi Ölümleri

Yemek Arası: 11.45 – 13.00

5. Oturum: 13.00 – 14.30
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EMEĞİN ÖRGÜTLENME VE DİRENİŞ PRATİKLERİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aziz Çelik

– Ozan Yılmaz (Kocaeli Ü.) DİSK’in DGM Direnişi – Genel Yas Eylemi (1976)
– Latife Salcan (Dokuz Eylül Ü.) Türkiye’de Sendikal Örgütlenme Gerçeği
– Abdülhamit Acı (Kocaeli Ü.) 2010 Anayasa Referandumu Sonrası Türkiye İşgücü Piyasasında Grevsizleştirme Çabaları
– Hatice Aydan Kızılkaya (Dokuz Eylül Ü.) Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri

Çay – Kahve Arası: 14.30 – 14.45

6. Oturum: 14.45-17.15

SOSYAL POLİTİKADA GÜNCEL TARTIŞMALAR VE GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan

– Şevket Sefa (Humbolt Ü.) Türk Sosyal Politikasının Avrupalılaşması
– Mehtap Erdoğan (Karadeniz Teknik Ü.) Sosyal Politikanın Yerel Yönetim Ayağı: “Sosyal Belediyecilik”
– Eda Kılıç (Uludağ Ü.) Örgütsel Bağlılık ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Otomotiv Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Çay – Kahve Arası: 15. 30– 15.45

– Hilmi Etci (Anadolu Ü.) Türkiye’de Sosyal Yardımların Politik Nitelik Kazanması: 2002-2011 Dönemi Üzerine Bir İnceleme
– Merve Darıyemez (Süleyman Demirel Ü.) Kamuda Özürlü İşçi İstihdamı ve Sosyal Dışlanma: Antalya Örneği
– Bilge Çoban – Nezaket Kayış (Kocaeli Ü.) Castells’in Bakışıyla 1990’lardan Günümüze Türkiye’de İşçi Profili