25EkimSempozyum

 PROGRAM:

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği Sempozyumu, 25.10.2010

9.00-9.30 Kayıt

 9.30-10.00 Açılış konuşmaları

 Prof. Dr. Ahmet Makal, A.Ü. SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 Gülay Aslantepe, ILO Türkiye Direktörü

 Prof. Dr. Celal Göle, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ankara Üniversitesi Rektörü

 10.00-10.45 Konferans

 Prof. Dr. Nermin Abadan Unat: “Küreselleşmenin Payandası: Göçmen Kadın Emeği”

 10.45-12.15 I. Oturum: Tarihsel Perspektiften Türkiye’de Kadın Emeği

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serpil Sancar

 Gülay Aslantepe: “ILO’nun Kadın Emeğine Yaklaşımı, İlgili ILO Sözleşmeleri ve Türkiye’nin Durumu”

 Prof. Dr. Ahmet Makal: “Türkiye’de Kadın Emeğinin Tarihsel Kökenleri: 1920-1965”

 Prof. Dr. Ferhunde Özbay: “Göç Ettirilen Kölelerden Kaçak Göçmen İşçilere –

 Türkiye’de Ev Emeğinin Dönüşümü”

 12.30-13.30 Yemek Arası

 13.30-15.30 II. Oturum: İşgücü Piyasasının İçinde ve Dışında Kadınlar

 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu

 Prof. Dr. Gülay Toksöz: “Kalkınmada Farklı Yörüngeler-Kadın İstihdamında

 Farklı Örüntüler Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı”

 Doç. Dr. İpek İlkkaracan: “Neden Türkiye İşgücü Piyasasında Kadınlar Bu Kadar Az? Çok Boyutlu Bir Yaklaşım”

 Prof. Dr. Şemsa Özar: “1980 Sonrası Dönemde Kadın Emeğine İlişkin Politikalar”

 Prof. Dr. Yıldız Ecevit: “Kadın Emeğinin ‘Değersizleştirilmesi’ Bağlamında Çocuk Bakımı”

 15.30-15.45 Çay-Kahve Arası

 15.45-17.45 III. Oturum: İşgücü Piyasasında Kadınlar: Farklı Sektörler, Farklı Meslekler

 Oturum Başkanı: Ümit Efendioğlu

 Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu, Doç. Dr. İnci User, Yrd. Doç. Dr. Aylin Akpınar: “Gıda, Tekstil ve Hizmet Sektörlerinde Kayıtdışı Çalışan Kadın İşçiler”

 Prof. Dr. Mine Göğüş Tan: “Kadın Öğretmenler Üzerine: Etnografik Bir Çalışmadan Kimi Gözlemler”