PROGRAM

 26.04.2008 CUMARTESİ

 09.30-10.30 AÇILIŞ

 10.30-10.45 ÇAY MOLASI

 10.30-12.00    I. OTURUM: KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı)

 

KONUŞMACILAR

 Kayıt Dışı İstihdam: Boyutları-Sonuçları 

Prof. Dr. Osman Altuğ (Marmara Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölüm Başkanı)

 

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Aracı Olarak Sendikalaşma

Doç. Dr. M. Kemal ÖKE (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 Türkiye’de Genç İşsizliği Sorununun Ekonomik Etkileri ve ‘Avrupa İstihdam Stratejisi’ Çerçevesinde Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi

Ar. Gör. M. Burak BULUTTEKİN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye ve Ekonomi ABD-Ekonomi Bölümü)

 12.00- 12.30       TARTIŞMA

 12.30- 13.30       YEMEK ARASI

 

13.30- 14.45       II. OTURUM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

 

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER (ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı)

 

KONUŞMACILAR

 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kurumlar Arası İlişkiler ve Önemi 

Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

 

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis-Teknik Elemanlar ve Teknik Nezaretçilikte Sorumluluklar ve Sorunlar

Öğr. Gör. Alparslan ERTÜRK*,  Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK**(* Maden Yük. Müh. İş Güvenliği Uzmanı (A), DEÜ. Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Böl.

(**Maden Yük. Müh, DEÜ. Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Böl.)

Renklerin Dili ve Sağlık Güvencesi

Namık Kemal Özdemir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi)

 

Tersanelerde İş İlişkileri ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

Şeref ÖZCAN   (İş Müfettişi, Çal. ve Sos. Güv. Bak., İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı 

14.45- 15.15       TARTIŞMA

 15.15- 15.30       ÇAY MOLASI

 

15.30- 16.45       III. OTURUM: İSTİHDAMDA YENİ EĞİLİMLER

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı)

 KONUŞMACILAR

 

Genel Olarak Üçlü İş İlişkisi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

 Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

 (Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD)

İş Kanununda Alt İşveren – Sosyal Sigortalarda Aracı

 Yargı Kararları Işığında Benzerlik ve Farklılıklar  

 

Doç. Dr. Ufuk AYDIN (Anadolu Üniversitesi İİBF ÇEKO, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD)

Ödünç İş İlişkisi

 Doç. Dr. Serkan ODAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD)  

 

16.45- 17.15 TARTIŞMA

 

 27.04.2008 PAZAR

 

10.00- 11.30       IV. OTURUM: ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)

 KONUŞMACILAR

 

Borçlar Kanunu Taslağında Taciz ve Ayrımcılık

 Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI (İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü)

 

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar ve Sosyal Koruma Sorunu

 Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ (Pamukkale Üniversitesi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

 

Kısmı Süreli ve Ev Eksenli Çalışmada Kadının Yeri ve Sorunları

 Doğan KESKİN (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi)

 

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Oluşumunda Cinsiyet Faktörünün Etkisi

Yard. Doç. Dr. Cemile GÜRÇAY (Dokuz Eylül Üniversitesi. İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

 

11.35- 12.00       TARTIŞMA

 

12.00- 13.30       YEMEK ARASI

 

13.30- 17.00 PANEL:  DAHA ETKİN BİR İŞ DENETİMİ HEDEFİ BAĞLAMINDA

 SORUNLAR, BEKLENTİLER, ÖNERİLER

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper Süzek (Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)