PROGRAM:

3 Nisan 2010

Kayıt: 9.00-9.30

Açılış Konuşmaları: 9.30-10.00

  • Prof. Dr. Ahmet Makal / A.Ü. SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü / Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
  • İlhan Tuncer / İş Müfettişleri Derneği Başkanı
  • Ali Metin Polat / Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

 

I.  OTURUM: 10.00-12.00

EKONOMİK KRİZİN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ VE ÇALIŞMA MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay Toksöz

·      Ekonomik Kriz ve İstihdama Etkileri (Ümit Efendioğlu – ILO)

·      Ekonomik Krizin İstihdam Üzerine Etkilerini Azaltmak İçin Alınan Önlemler ve Bunların Etkinliği (Doç. Dr. Oğuz Karadeniz)

·      Ekonomik Kriz Dönemlerinde Çalışma Sürelerinin Azaltılması Uygulamaları (Ramazan Doğan – İş Müfettişi)

·      İşsizlik Sigortası Uygulamaları (Şaban Karakuş – İş-Kur Şube Müdürü)

Yemek Arası: 12.00-13.00

II.  OTURUM: 13.00-15.00

KAYITDIŞILIK VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanı: Sami KAZICI – Ankara YMM Odası Başkan Yardımcısı

·    Kayıtdışı İstihdamın Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları ve SGK’nun Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Yöntemleri(İsa Karakaş – SGK Baş Müfettişi / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği Başkanı)

·     Yabancı İşçilerin Çalışması ve Kayıtdışılık Sorunu (Ali İhsan Öztürk – İş Müfettişi)

·     Kayıtdışılıkla Mücadele ve Denetim (Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca – Yar. Doç. Dr. Şenay Gökbayrak)

Çay-Kahve Arası: 15.00-15.30

III.  OTURUM: 15.30-17.30

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kılıçoğlu – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

·      İşletme Gerekleri ile Fesih Kavramı ve Hukuki Sonuçları (Doç. Dr. Gülsevil Alpagut)

·      Çalışma Koşullarında Değişikliğin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi ve Sonuçları (Doç. Dr. Kübra Yenisey)

·      Belirli Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Fesih ve Usulleri (Doğan Keskin – Emekli Baş İş Müfettişi / ASMMMO)

4 Nisan 2010

 

 

IV. OTURUM: 10.00-12.00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürhan Fişek

·     4857 sayılı İş Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Değişiklikler (Prof. Dr. Nüvit Gerek)

·     5510 sayılı Kanun Açısından İş Kazaları (Doç. Dr. Levent Akın)

·     Sağlık Alanındaki Yeni Düzenlemelerin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri (Av. Ziynet Özçelik – Türk Tabipler Birliği)

·    İşyeri Sağlık Güvenlik Hizmetleri ve İş Güvenliği Uzmanının Konumu (İlker Ertem – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)

·     İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Düzenlemeler Uygulanabilir mi? (Dr. Bülent Piyal)

Yemek Arası: 12.00-13.00

V.  OTURUM: 13.00-15.00 

 

İŞ HUKUKUNDA EŞİTLİK İLKESİ, AYRIMCILIK YASAĞI VE TACİZ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper Süzek

·      Eşit Davranma ve Ayrımcılık Yasağı İlkesinin Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Mesut Gülmez)

·      İşverenin Eşit Davranma Borcu (Yar. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız)

·      Çalışma Yaşamında Psikolojik Taciz Olgusu ve Risk Grupları (Dr. Meltem Güngör)

Çay-Kahve Arası: 15.00-15.30

VI.   OTURUM: 15.30-17.00

SENDİKALAR KANUNU VE TİSGLK TASLAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ufuk Aydın

·      Sendikalar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi (Prof. Dr. A. Can Tuncay)

·      TİSGLK Taslağının Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Melda Sur)