MIGLINK- Göç ve Kalkınma. Küresel Yönetişimde Sivil Toplumun Yeri, Uluslararası Araştırma Projesi

IMG_0971

Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi, İsveç  Linköpings Üniversitesi, REMESO Göç Araştırmaları Merkezi ile Meksika  Zacatecas Üniversitesi Alternatif Kalkınma Çalışmaları Merkezi  bünyesinde 2013’de ortak bir araştırma konsorsiyumu kurulmuştur.  Hazırlanan MIGLINK – Göç ve Kalkınma. Küresel Yönetişimde Sivil Toplumun Yeri (2014-2016) başlıklı araştırma projesi, İsveç Araştırma Konseyi tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

Proje yürütücüleri:  Ankara Üniversitesinden Prof. Gülay Toksöz, Linköpings Üniversitesinden  Prof. Carl-Ulrik Schierup ve  Zacatecas Üniversitesinden Prof. Raul Delgado Wise’dır.  Türkiye’deki  araştırma ekibinde Prof.Dr. Seyhan Erdoğdu, Yrd.Doç. Dr. Nazlı Şenses ve Dr. Cavidan Soykan yer almaktadır.

Projenin amacı: Göç ve kalkınma üzerine hükümetler arası en kapsamlı  yüksek düzeyli BM-diyalog forumu olan GFMD  (Göç ve Kalkınma Küresel Forumu) toplantılarına başından itibaren “Sivil Toplum Günleri” eşlik etmiştir.  Özellikle 2010’da Meksika’da yapılan toplantılarda sivil toplum örgütlerinin katılımı yüksek düzeyde olmuştur. Konsorsiyum, İsveç’te 2014’de, Türkiye’de 2015’de yapılacak olan GFMD toplantılarında Meksika deneyiminden de yararlanarak sivil toplumun politika oluşturma sürecindeki rolünü incelemeyi öngörmüştür. Konsorsiyum, sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğu azaltma, küresel emek ve insan hakları perspektifinden göçün küresel yönetişimi için disiplinler arası bilgi oluşturacak, bu bilgi devlet ve devlet dışı aktörler için kapasite oluşturma bakımından yararlı olacaktır.

Proje şu temel soruya cevap aramaktadır: Söz konusu  üç ülkedeki GFMD toplantıları göç üzerine küresel bir yönetişimin gelişmesi olarak görülebilir mi ve sivil toplum aktörleri   bu gelişmede nasıl bir rol oynamaktadır? Bu soru üç alt soru grubuna bölünebilir:

Göç alan ve veren ülkelerde GFMD sürecinin öngördüğü biçimde insan ve emek haklarını ve insani kalkınmayı ilerletecek şekilde politika oluşturmak, kanun yapmak, ulusal ve uluslararası kurumlar kurmak bakımından sivil topluma tanınan alan nedir?

 Sivil toplumda ortak hareketlerde bulunmak bakımından ne tür müzakere, işbirliği imkanları ve olası çıkar çatışmaları söz konusudur?

GFMD sürecinde sivil topluma hükümetlerle aktif diyalog içinde bulunmak ve bu diyalogda sesini duyurmak bakımından sağlanan alanın düzenli bir  gelişiminden söz edilebilir mi?

Bu sorulara cevap bulmak üzere araştırma esnasında doküman analizleri,  GFMD sırasında resmi ve sivil toplum toplantılarına katılımcı gözlem, bireysel ve odak grup mülakatları türünden teknikler kullanılmaktadır.

Araştırma projesinin bulguları,  akademik çevrelerin yanı sıra politika yapıcılar ve sivil toplum örgütleri için önemli bir bilgi kaynağı olacaktır. Araştırma kapsamında 2014-2016 yılları arasında her üç ülkede atölye çalışmaları yapılmakta olup, bu kapsamda çeşitli  bilimsel yayınlar yapılmıştır ve  yapılacaktır. Toplantılardan ilki 26-28 Şubat 2014 tarihinde Zacatecas Üniversitesinde gerçekleşmiştir. İkinci toplantı 1-2 Nisan 2015’de İstanbul’da yapılmıştır.

Proje kapsamında 31 Ekim 2014’de Ankara’da SBF Sosyal Politika Merkezi adına çağrı yapılarak bir toplantı düzenlenmiştir. Göç konularıyla ilgilenen göçmen hakları örgütlerinin, göçmenlerin kendi örgütlerinin, işçi sendikalarının ve işveren örgütlerinin davet edildiği toplantının amacı katılımcıları GFMD toplantıları hakkında bilgilendirmek, aralarında işbirliğini geliştirmek ve Türkiye’de yapılacak olan toplantıya aktif katılımlarını sağlamak için bir duyarlılık yaratmak olmuştur. İzleyen dönemde sivil toplum örgütlerini bilgilendirici faaliyetler devam etmiştir.

12-16 Ekim 2015 tarihlerinde Türkiye’nin dönem başkanlığında İstanbul’da gerçekleşen Küresel Forumun Sivil Toplum Günlerinin açılış konuşmalarında Türkiye’deki sivil toplum adına Prof.Dr. Gülay Toksöz söz almıştır.

Söz konusu toplantının açılış konuşmaları ve izleyen tartışma oturumları aşağıdan izlenebilir.