Program

“Sendikal Hak ve Özgürlükler – Türkiye Gerçekleri” Sempozyumu Programı

 28 Kasım 2008

 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

 Prof. Aziz Köklü Salonu

 Açılış Konuşmaları: 10.00 -10.30

 -Prof. Dr. Ahmet Makal (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

 –Rifat Çelebi (PSI Türkiye Eğitim Koordinatörü)

 -Prof. Dr. Celal Göle (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

 I. Oturum: 10.30 – 12.00

 Oturum BaşkanıProf. Dr. Sarper Süzek (Ankara Üni.)

 -Doç. Dr. Ufuk Aydın (Anadolu Üni.), “25. Yılında Sendikalar Kanunu ve 2008 Değişiklik Teklifi”

 -Doç. Dr. Süleyman Başterzi (Ankara Üni.), “Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması”

 -Doç. Dr. Levent Akın (Ankara Üni.), “Sendikaların İş Sağlığı-Güvenliğinin Sağlanmasına Katkısı”

 Yemek Arası: 12.00 – 13. 00

 II. Oturum: 13.00 – 14.15

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Arıcı (Gazi Üni.)

 Konferans: Prof. Dr. Mesut Gülmez“Strazburg Mahkemesi: Toplu Sözleşmesiz Sendika Hakkı Özünden Yoksundur”

 Çay – Kahve Arası: 14.15 – 14.30

 III. Oturum: 14.30 – 16.00

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan (Anadolu Üni.)

 -Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Üni.), “Günümüz Koşullarında Sendikalar ve Açmazları”

 -Prof. Dr. Zeki Erdut (Dokuz Eylül Üni.), “Enformel Sektörde Örgütlenme Sorunları”

 -Doç. Dr. Banu Uçkan – Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu (Anadolu Üni.), “İşçilerin Sendikalara İlişkin Algı ve Tutumları: Eskişehir Örneği”

 Kokteyl: 16.15 – 17.30