IV. ÇALIŞMA YAŞAMI KONGRESİ “Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Yeni Gelişmeler

Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İMD’nin düzenledikleri “IV. Çalışma Yaşamı Kongresi”nin kitabı yayınlandı

BmZop83CQAEKVyZ.jpg large

Sendikacılık Akademisi Ders Notları 2 (Kitabın tam metni için tıklayınız)

Türk-İş’in hayata geçirdiği ‘Sendikacılık Akademisi’ kapsamında, konfederasyona bağlı sendikaların yönetici ve uzmanlarına yönelik olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi tarafından yürütülen 2.5 ay süreli ve 144 saatlik eğitim programında verilen dersler için hazırlanan notlardan oluşan çalışma kitap olarak yayınlandı.

kitap-son

 

Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009) (Kitabın tam metni için tıklayınız)

Dr. Murat Özveri’nin 2012 “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne değer görülen “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)” isimli çalışması, SBF Sosyal Politika Merkezi tarafından kitap olarak yayınlandı.

ozveri(1)

Ulusal İstihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış (Kitabın tam metni için tıklayınız)

Editör: Ahmet Makal

uis-kitap

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği;

Hazırlayanlar: Ahmet Makal – Gülay Toksöz

Kadın emeği, iktisadi ve toplumsal yaşamdaki tüm önemine karşın; ihmal edilen, üzerinde yeterince düşünülmeyen ve araştırılmayan bir konudur.

Bu kitapta, Türkiye’de kadın emeği araştırmalarının önde gelen isimleri, kadının hane içindeki karşılıksız emeği ile hane dışındaki gelir getirici çalışma biçimlerini tarihsel bir perspektiften, çeşitli boyutlarıyla ele alarak tartışıyorlar. İşgücü piyasalarının toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri üzerine kurulu yapısı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayıp günümüze kadar uzanan bir zaman kesiti içinde çeşitli yönleriyle inceleniyor.
Kitapta kapsamlı biçimde değerlendirilen konular arasında şunlar da yer alıyor: Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü çerçevesinde kadınların ev içinde üstlendikleri ev işleri ve bakım hizmetleri ile kadınları istihdama katılmaktan alıkoyan kamusal bakım hizmetlerinin yokluğu, kadınların istihdama katılımını etkileyen makroekonomik politikalar ve uluslararası kuruluşların ve sosyal tarafların kadın istihdamına ilişkin politikaları, kadın emeğinin göçü, sanayi işkolunda kadınların üstlendikleri düşük vasıflı ve düşük ücretli işler, eğitim sektöründeki vasıflı işler…

İçindekiler:

Türkiye’den Göç hareketleri ve Kadın Emeği, Nemin Abadan-Unat

Türkiye’de Kadın Emeğinin Tarihsel Kökenleri 1920 – 1960, Ahmet Makal

Türkiye’de Ev Emeğinin Dönüşümü: Ondokuzuncu Yüzyıldaki Osmanlı Ev Kölelerinden Günümüzdeki Kaçak Göçmen İşçilere, Ferhunde Özbay

Kadın İstihdamının Arttırılması ve ILO Sözleşmeleri, Gülay Aslantepe

Kalkınmada Farklı Yörüngeler Kadın İstihdamında Farklı Örüntüler Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı, Gülay Toksöz

Feminist Politik İktisat ve Kurumsal İktisat Çerçevesinde Türkiye’de Kadın İstihdam Sorununa Farklı Bir Yaklaşım, İpek İlkkaracan

Feminist Sosyal Politika Bağlamında, Türkiye’de Çocuk Bakımı ve Eğitimine İki Paradigmadan Doğru Bakmak, Yıldız Ecevit

Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kadın Emeği ve İstihdamı Politikaları: Kadın Hareketi, Sendikalar, Devlet ve İşveren Kuruluşları, Şemsa Özar

Gıda, Tekstil ve Hizmet Sektörlerinde Kayıtdışı Çalışan Kadın İşçiler, Belkıs Kümbetoğlu – İnci User – Aylin Akpınar

Kadın Öğretmenler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Derslikte Yeniden Üretimi: Etnografik Bir Çalışma, Mine Göğüş Tan – Özlem Şahin – Yalçın Özdemir

Üniversite Üst Yönetiminde Kadınların Konumu: Türkiye’de 1990’lardan 2000’lere Ne Değişti?, Gülay Günlük Şenesen

k.emegionay copy2 kadinemegi

III. Çalışma Yaşamı Kongresi Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı, 3-4 Nisan 2010 tarihlerinde yapılan “III. Çalışma Yaşamı Kongresi”nde sunulan tebliğlerden oluşan “Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı” başlıklı kitap yayınlandı… Kitapta, alanında önde gelen akademisyenler ile uygulayıcıların çalışma yaşamının değişik yönlerine ilişkin makaleleri bulunuyor…

kitap1

II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları, 26-27 Nisan 2008, İş Müfettişleri Derneği – Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 173 sayfa.

3

 

 Sosyal Politikada Güncel Sorunlar 

2

 

Mayıs 2009,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Kitap No: 6503, Yayına Hazırlayanlar: Pars Esin İlkay Savcı Şenay Gökbayrak Fatma Yıldırım Akkaya  Müge Ersoy Kart

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Hocam İçin
Prof. Dr. Celâl GÖLE
Benim Gözümde Alpaslan Ağabey
Prof. Dr. Pars ESİN
MAKALELER
5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Yapılan Değişiklikler
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN
Asimetrik Bilgi ve Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Murat BASKICI
Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde “e-erişim ” Politikaları Çerçevesinde Özürlülerin Bilişim-
İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanımı
Doç. Dr. Verda CANBEY-ÖZGÜLER
Teknoparklarda Yatırımın İstihdam Yaratma Kapasitesi ve İstihdam Yapısı: Ankara İli
Örneğinde Bir Analiz
Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN
Göçü Yönetmek için Değişmek: Iş ve işçi Bulma Kurumu Örneği (1961-1973)
Arş. Gör. Can Umut ÇİNER
Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Çokuluslu İşletmeler Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. Murat ÇOLAK
Göç ve İstihdam İlişkisi
Doç. Dr. Sevda DEMİRBİLEK – Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Meksika ‘yı Devrime Götüren Süreçte Toprak Sorunu ve Devrim Öncesi İşgücü
Arş. Gör. Elif Tuğba DOĞAN
Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın bir Biçimi Olarak Çift Bordro
Doç. Dr. Seyhan ERDOĞDU
Türkiye ‘de Genç İşsizliği Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Hatice EROL
Kendini Kayırma Yanlılığı: Toplu Pazarlık ve Müzakere Süreçlerindeki İzdüşümleri
Yrd. Doç. Dr. Müge ERSOY KART
Beyin Göçünden Beyin Gücüne: Evrensel Olan ile Ulusal Olanı Buluşturmak
Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK
Şehircilikte Başarının Ön Koşulu: Taşınmaz İyeliğinin Toplum Yararına Kullanılması
Prof. Dr. Cevat GERAY
Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye’de Kırsal Yoksulluk Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Bilişim Teknolojileri ve Emeğin Evrimi
Prof. Dr. Nevzat GÜLDİKEN
Neoliberalizmle Çatışan Sosyal Politikanın Evrensel Rüyası: “Barış Kültürü”
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU
Kadınların İstihdama Katılımı ve Çocuk Bakım Hizmetleri
Arş. Gör. Ayşe Gözde KOYUNCU
Turlçish-Egyptian Relations.A GeneralFramework
Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU
Bilginin Manipülasyonu ve Çalışma
Dr. Umut OMAY
21. Yüzyıl için Sosyal Politika: Mevcut Söylemlerin Eleştirisi
Doç. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR – Doç. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR
İş Denetiminde Yeniden Yapılanma Tartışmaları
Prof. Dr. Şerife Türcan ÖZŞUCA – Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
İşsizliği Yaşamak ve Başa Çıkmak
Doç. Dr. İlkay SAVCI
İstihdam Edilebilirlik: Gelişimi, Ölçülmesi, Yönetilmesi ve Eleştiriler
Dr. Barış SEÇER
Bankacılık Sistemi, Sanayileşme ve Alemnder Gerschenkron
Dr. Serdar ŞAHİNKAYA
İsveç Refah Devleti ‘nde Sosyal Yardımlar
Arş. Gör. Faruk TAŞÇI
Post Modern Toplumda Tüketim
Arş. Gör. Hakan TOPATEŞ
Ev Hizmetlerinin Küreselleşmesi:
Türkiye ‘de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar
Arş. Gör. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ
Türkiye ‘de Sağlık Hizmetleri Finansmanında Dönüşüm: Genel Sağlık Sigortası Sistemi Herkese Güvence Sağlayıp Hizmete Erişimi Arttırabilecek mi?
Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

Güncel Sosyal Politika Tartışmaları – Cahit Talas Anısına, Yayına Hazırlayan: Berrin Ceylan Ataman, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 595, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara 2007, 671 sayfa.  (Kitabın tam metni için tıklayınız)

1